Regulamin Konkursu Fotograficznego „Sztuka Natury 2024”, Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą „Sztuka Natury” w Toruniu.

I Organizator, cel i temat konkursu
Konkurs organizowany jest przez Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą „Sztuka Natury” Toruń 2024.
Celem konkursu jest promocja fotografii artystycznej i dokumentalnej inspirowanej Naturą.
Tematem konkursu jest Natura, rozumiana jako dzika przyroda w aspekcie jej piękna, ale także zagrożeń, ochrony różnorodności biologicznej oraz poszukiwań artystycznych nią inspirowanych.

II Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą brać udział pełnoletni fotografowie amatorzy i profesjonaliści.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, współorganizatorów Festiwalu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin.

III Zasady konkursu
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Uczestnik może zgłosić maksymalnie 30 zdjęć w formie cyfrowej.
Zdjęcia muszą być wykonane w naturalnym środowisku.
Fotografie zwierząt domowych i hodowanych w niewoli, ptaków w gniazdach nie będą akceptowane.
Edycja plików jest dozwolona jedynie w zakresie podstawowego czyszczenia (usunięcie plam z kurzu na matrycy aparatu i redukcja szumów), korekty nasycenia, kontrastu, wartości tonalnych lub krzywych.
Kadrowanie jest dozwolone, ale nie może przekraczać 30% oryginalnego obszaru obrazu. Na fotografiach nie wolno stosować obramowań, podpisów ani znaków wodnych.
Do konkursu nie będą przyjmowane obrazy przetworzone cyfrowo, za wyjątkiem zakresu określonego w punkcie 4 niniejszego Regulaminu.
Niedopuszczalne jest wstawianie lub usuwanie elementów obrazu.
Zdjęcia powstałe w wyniku połączenia dwóch lub więcej zdjęć są dozwolone wyłącznie w celu uzyskania zdjęć panoramicznych lub poszerzenia zakresu dynamicznego obrazu (HDR). Wykorzystane pojedyncze zdjęcia muszą być wykonane w tym samym miejscu i czasie aby zagwarantować autentyczność zdjęcia końcowego. Wielokrotna ekspozycja jest dozwolona tylko wtedy, gdy jest to natywna funkcja aparatów, które generują pojedynczy plik RAW.
Do konkursu nie będą przyjmowane obrazy generowane przez AI (sztuczną inteligencję). W przypadku wątpliwości, Jury może poprosić o dostarczenie oryginalnych plików źródłowych - RAW, zarejestrowanych przez aparat.
Jeżeli pliki źródłowe nie zostaną przesłane w wyznaczonym przez Jury czasie lub nie będą zgodne z niniejszym Regulaminem, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

IV Wymagania techniczne oraz przesyłanie prac
Wymagania techniczne
pliki o minimalnej wielkości 12 milionów pikseli,
profile koloru: preferowany Adobe RGB (1998), sRGB – akceptowany,
proporcje boków 3:2,
orientacja pozioma,
fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji lub TIF,
Nazwa pliku składa się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowal przysyła dwie fotografie zatytułowane: Kowal_J_01, Kowal_J_02.

Zgłaszanie prac konkursowych odbywa się wyłącznie on-line za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.sztukanatury.eu/konkursy-festiwalowe/konkurs-fotograficzny-photographic-competition/.
Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.
Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Festiwalu, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

V Ocena Prac
Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Dyrektora Festiwalu.
Jury ma prawo do odrzucenia prac, które mogą stać w sprzeczności z zasadami etycznymi fotografii przyrodniczej.
Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

VI Nagrody
Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami finansowymi.
I Miejsce
II Miejsce
III Miejsce
Jury ma prawo do innego podziału nagród.
Dopuszczalne jest przyznanie nagród specjalnych oraz wyróżnień ufundowanych w porozumieniu z Organizatorem przez firmy, instytucje i osoby prywatne.

VII Terminy
Ogłoszenie konkursu, uruchomienie formularza on-line umożliwiającego nadsyłanie prac: 07-05-2024
Zakończenie przyjmowania prac: 09-09-2024
Ocena prac przez Jury – do dnia: 15.09.2024
Prezentacja 30-tu najlepszych zdjęć wybranych przez Jury – do dnia 01.10.2024 na stronie Festiwalu (www.sztukanatury.eu , www.artofnature.eu) oraz na www.facebook.com/FestiwalSztukaNatury.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczanie nagród odbędzie się podczas uroczystego otwarcia Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą "Sztuka Natury" w Toruniu, dnia 29 listopada 2024 r.
Wernisaż wystawy pokonkursowej będzie miał miejsce w czasie uroczystego otwarcia Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą "Sztuka Natury" - Toruń 2024, dnia 29 listopada 2024 r.


Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Wydział sztuk Pięknych UMK w Toruniu, ul. Sienkiewicza 30/32 7, 87-100 Toruń. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail,
Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane: adres do korespondencji (wysyłki nagrody), prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), data urodzenia, nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty zakończenia konkursu.
Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania, oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 
Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
Więcej informacji na stronach: www.sztukanatury.eu, a także pod adresem kontakt@sztukanatury.eu.
Terms and Conditions of the Photo Competition “The Art of Nature 2024” held by the International Festival of Visual Arts Inspired by Nature “The Art of Nature” in Toruń.

I Organiser, objective and theme of the Competition
The Competition is organised by the Faculty of Fine Arts at Nicolaus Copernicus University as part of the International Festival of Visual Arts Inspired by Nature “The Art of Nature”, Toruń 2024. The objective of the Competition is to promote artistic and documentary photography inspired by Nature. The theme of the Competition is Nature defined as wildlife in terms of its beauty, but also threats it faces and the protection of biodiversity, as well as artistic pursuits inspired by Nature.

II Participants of the Competition
The Competition is open to adult amateur and professional photographers. Employees and representatives of the organisers of the Competition, the co-organisers of the Festival and other entities directly involved in the preparation and running of the Competition, as well as their family members, may not take part in the Competition.

III Rules of the Competition
Participation in the Competition is free of charge. Participant can submit a maximum of 30 digital images. Photographs must be taken in a natural environment. Photographs of pets and captive-bred animals, birds in nests are not permitted. File editing is only allowed within the scope of basic cleaning (removal of dust spots on the camera sensor and noise reduction), adjustment of saturation, contrast, tonal values or curves. Image cropping is permitted, but must not exceed 30% of the original image area. No borders, signatures or watermarks are permitted on photographs. Digitally processed images will not be accepted for the competition, except to the extent specified in point 4 of these Rules. The insertion or deletion of image elements is not permitted. Images resulting from the merging of two or more images are only permitted for the purpose of obtaining panoramic images or extending the dynamic range of an image (HDR). The individual photographs used for this purpose must be taken at the same place and time to guarantee the authenticity of the final photograph. Multiple exposure is only allowed if it is a native feature of cameras that generate a single RAW file. Images generated by AI (artificial intelligence) will not be accepted for the competition. In case of doubt, the Jury may ask for the original source files — RAW, recorded by the camera. If the source files are not submitted within the time limit set by the Jury or do not comply with these Rules, the entrant will be disqualified.

IV Technical requirements and submissions
Technical requirements files with a minimum size of 12 million pixels,
colour profiles: Adobe RGB (1998) — preferred, sRGB — accepted,
3:2 side ratio,
landscape orientation,
photographs saved in uncompressed JPEG, or TIFF format,
The file name consists of the surname and first letter of the first name of the entrant, and the subsequent photograph number, e.g. Jan Kowal sends two photographs entitled: Kowal_J_01, Kowal_J_02.

Entries can only be submitted online using the form available on the following website: https://www.sztukanatury.eu/konkursy-festiwalowe/konkurs-fotograficzny-photographic-competition/.
By entering the Competition, the participant declares that they hold exclusive and unlimited copyright of the photographs submitted. Moreover, the entrant declares that they agree to multiple, free-of-charge publication of the awarded photographs, as well as publication of their name, surname and place of residence in promotional materials related to the competition, in publications and on the Festival’s website, as well as to their use for promotional and marketing purposes, in particular, to the recording, modification and multiplication of the photographs by any technique, including, but not limited to, printing, reprography, magnetic recording, digital recording, audio-visual, on any media, without limitation as to the number and size of the publication, and to the distribution of the photographs by making them publicly available in such a way that everyone can access them at a time and place of their own choosing, in particular via computer networks, the Internet, the Intranet and mobile phones. 4. Submission of entries constitutes acceptance of these Terms and Conditions.

V Judging of the Entries
Entries will be judged by a Jury appointed by the Festival Director.
The Jury has the right to disallow entries that may conflict with the ethical principles of nature photography.
The Jury’s verdict is final and not subject to an appeal procedure.

VI Awards and Prizes
The Competition organiser will award the winners with financial prizes.
1st prize
2nd prize
3rd prize
The Jury has the right to distribute the prizes differently.
Special prizes and distinctions funded by companies, institutions and individuals in agreement with the Organiser are permitted.

VII Dates
Announcement of the competition, launch of online form for the submission of entries: 07-05-2024
Acceptance of entries — by: 09-09-2024
Judging of the entries by the Jury — by: 15/09/2024
Presentation of the 30 best photos selected by the Jury — by 1 October 2024 on the Festival website (www.sztukanatury.eu , www.artofnature.eu) and on www.facebook.com/FestiwalSztukaNatury.
The announcement of the Competition results and the presentation of prizes will take place during the opening ceremony of the International Festival of Visual Arts Inspired by Nature “The Art of Nature” in Toruń, on 29 November 2024. The vernissage of the post-competition exhibition will take place during the opening ceremony of the International Festival of Visual Arts Inspired by Nature “The Art of Nature” — Toruń 2024, on 29 November 2024.


The administrator of the personal data collected from participants and the winner is the NCU Faculty of Fine Arts in Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32 7, 87-100 Toruń. The processing of personal data will be carried out in accordance with the principles provided for in Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
The personal data of participants and the winner will be processed for the organisation of the running of the Competition, for tax purposes (applicable to the winners) — provided there are tax obligations; and for marketing purposes.
The submission of personal data is voluntary but necessary for participation in the Competition.
Entrants who provide personal data have the right of access to their personal data and, subject to the law, the right to: rectification of data, deletion of data, restriction of data processing, data portability, objection, withdrawal of consent at any time.
The organiser will collect the following data from participants: name and surname, e-mail address,
The organiser will also collect the following data from the winner: address for correspondence (sending the prize), appropriate tax identifier (NIP or PESEL), date of birth, name and address of the relevant tax office, bank account number (to transfer the monetary prize).
The entrants have the right to lodge a complaint with the Inspector General for the Protection of Personal Data.
The entrant authorises the use of their first name and surname for the purpose of publicising (including in the media) the results of the competition.
The organiser declares that entrants’ data will not be processed in an automated manner and will not be subject to profiling.
The data of the entrants will not be made available to external parties, except as may otherwise be provided, by provisions of law.
The data of the participants in the Competition will be retained for the period necessary to fulfil the above-mentioned purposes, but no longer than for a period of 3 years from the date of completion of the Competition.
The organiser takes appropriate technical and organisational measures, appropriate to the risks and the categories of data protected, to ensure that the personal data held is properly secured. The organiser has implemented appropriate measures to ensure a degree of security appropriate to the risk, taking into account the state of the art, the cost of implementation and the nature, context, scope and purposes of the processing and the risk to the rights and freedoms of natural persons, of varying likelihood and severity. The organiser shall take particular account of the risks involved in the processing of data arising from: accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of data, unauthorized access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed.  The basis for the processing of personal data is consent to the processing of personal data; For more information visit: www.sztukanatury.eu, or contact: kontakt@sztukanatury.eu.Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 30 files.