Regulamin ogólnopolskiego konkursu filmów przyrodniczych

 1. Konkurs organizowany jest przez Ogród Zoobotaniczny w Toruniu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury” Toruń 2015 przygotowywanego przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Zieleni.
 2. Konkurs adresowany jest do amatorów.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, współorganizatorów Festiwalu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 6. Głównym tematem filmów musi być przyroda.
 7. Jedna osoba lub grupa osób może zgłosić maksymalnie 4 filmy. Pojedynczy film nie może trwać dłużej niż 15 minut.
 8. W przypadku dużej liczby zgłoszonych prac, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość dokonania przez Jury wstępnej selekcji filmów przed Festiwalem.
 9. Wymagania techniczne:
  1. prace należy przesłać na płycie CD lub DVD (płyty nie będą zwracane) wraz z kartą zgłoszenia,
  2. wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie prace zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J_02. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.
 1. Zgłoszenie musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail zgłaszającego, imiona i nazwiska współautorów, numer pracy, tytuł oraz czas trwania filmu.
 2. Karty zgłoszenia i płyty z filmami w sztywnych opakowaniach należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia 19 października 2015 r. (decyduje data wpływu) w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu, ul. Bydgoska 7, 87 – 100 Toruń,  z dopiskiem: Konkurs Filmowy.
 3. Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które zawierać będą ujęcia wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Kodeksie Etycznym ZPFP, z którym można zapoznać się na stronie internetowej: www.zpfp.pl
 5. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas zakończenia Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego w Toruniu 6 grudnia 2015 r. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 6. Powołane przez organizatora konkursu Jury przyzna nagrody.
 7. W celu promocji konkursu, jego organizatorzy są upoważnieni do prezentacji nadesłanych filmów podczas innych Imprez promujących Festiwal.
 8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).
 9. Więcej informacji na stronach: www.sztukanatury.pl oraz www.zoo.torun.pl, a także pod adresem kontakt@sztukanatury.pl.

 KARTA ZGŁOSZENIA