Regulamin ogólnopolskiego konkursu pokazów cyfrowych

 1. Konkurs organizowany jest przez Muzeum Przyrodnicze Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury” Toruń 2013 przygotowywanego przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń oraz Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Zieleni.
 2. Konkurs ma charakter otwarty.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, współorganizatorów Festiwalu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 6. Głównym tematem pokazów musi być przyroda.
 7. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 4 prezentacje. Pojedyncze prezentacje nie mogą trwać dłużej niż 8 minut.
 8. Prace należy zgłaszać w formie prezentacji cyfrowych. W przypadku dużej liczby zgłoszonych prac, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość dokonania przez Jury wstępnej selekcji pokazów cyfrowych przed Festiwalem.
 9. Wymagania techniczne:
  1. prezentacja musi działać jako samodzielna aplikacja exe w systemie Windows,
  2. sugerowany format: minimum 1280×800 maksymalny 1920×1080 pikseli,
  3. automatyczna zmiana zdjęć i wyłączenie prezentacji,
  4. prace należy przesłać na płycie CD lub DVD (płyty nie będą zwracane) wraz z kartą zgłoszenia,
  5. wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie prace zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J02. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.
10.  Zgłoszenie musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail zgłaszającego, imiona i nazwiska współautorów, numer pracy, tytuł oraz czas trwania prezentacji. 11.  Karty zgłoszenia i prezentacje cyfrowe należy nadsyłać najpóźniej do 28 października 2013 r. (decyduje data wpływu) na adres: Muzeum Przyrodnicze UMK, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń,  z dopiskiem: Konkurs pokazów cyfrowych. 12.  Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 13.  Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które zawierać będą fotografie wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Kodeksie Etycznym ZPFP, z którym można zapoznać się na stronie internetowej: www.zpfp.pl 14.  Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas zakończenia Festiwalu Fotografii Przyrodniczej w Toruniu 8 grudnia 2013 r. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. 15.  Powołane przez organizatora konkursu Jury przyzna nagrody. 16.  W celu promocji konkursu organizatorzy konkursu są upoważnieni do prezentacji nagrodzonych pokazów podczas innych imprez i do bezpłatnego wykorzystania jednego wybranego zdjęcia z każdego z nagrodzonych pokazów. 17.  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.). 18.  Więcej informacji na stronach: www.sztukanatury.pl oraz www.mp.umk.pl, a także pod nr tel. 56 611 4432.

Karta zgłoszenia