Regulamin konkursu fotograficznego

„Ostoje Natury i ich mieszkańcy”

 1. Konkurs organizowany jest przez Muzeum Przyrodnicze Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury” Toruń 2013 przygotowywanego przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń oraz Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Zieleni.
 2. Konkurs ma charakter otwarty.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, współorganizatorów Festiwalu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 6. Tematyka konkursu dotyczy przyrody.
 7. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć w formie cyfrowej.
 8. Wymagania techniczne:
  1. pliki o minimalnej wielkości 8 milionów pikseli,
  2. proporcje boków 2:3
  3. fotografie zapisane w formacie JPG bez kompresji  lub TIF,
  4. prace należy przesłać na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia,
  5. wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie fotografie zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J02. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.
 9. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Festiwalu, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w  szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach  komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

10.  Karty zgłoszenia i płyty ze zdjęciami w sztywnych opakowaniach należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia 21 października 2013 r. (decyduje data wpływu) w Muzeum Przyrodniczym UMK w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87 – 100 Toruń,  z dopiskiem: Ostoje Natury.

11.  Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

12.  Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą wykonane wbrew zasadom przedstawionym w Kodeksie Etycznym ZPFP, z którym można zapoznać się na stronie internetowej: www.zpfp.pl.

13.  Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.

14.  Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas zakończenia Festiwalu Fotografii Przyrodniczej w Toruniu 8 grudnia 2013 r. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

15.  Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Dopuszczalne jest przyznawanie nagród i wyróżnień w niniejszym konkursie przez niezależne instytucje (np. szkoły, firmy) i osoby prywatne.

16.  Wystawa pokonkursowa prac będzie miała miejsce w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Sztuka Natury” Toruń 2013.

17.  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

18.  Więcej informacji na stronach: www.sztukanatury.pl oraz www.mp.umk.pl, a także pod nr tel. 56 611 4432.

Karta zgłoszenia