2023 – Brodnicki Park Krajobrazowy Gościem Festiwalu.

Brodnicki Park Krajobrazowy (BPK) utworzony został w 1985 roku jako  25 park krajobrazowy w Polsce. Siedziba parku zlokalizowana jest w miejscowości Grzmięca.
Powierzchnia BPK wynosi 16 685 ha (w woj. Kujawsko-Pomorskim 12 349 ha i 4336 ha w woj. Warmińsko-Mazurskim).  Ponad 60% powierzchni parku zajmują lasy, wody zajmują 8,5%.
Park położony jest na terenie 6 gmin: Brodnica, Brzozie, Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno, Biskupiec i Kurzętnik (dwie ostatnie wchodzą w skład województwa warmińsko-mazurskiego). Brodnicki Park Krajobrazowy zajmuje centralną część Pojezierza Brodnickiego.

Na terenie Parku znajduje się około 45 jezior układających się w charakterystyczne równoległe ciągi. Sześć jezior ma powierzchnię ponad 100 hektarów: Wielkie Partęczyny – 324 ha, Sosno – 198 ha, Łąkorek – 162 ha, Głowińskie – 131 ha, Zbiczno – 128 ha i Ciche – 110 ha. Niektóre jeziora osiągają znaczne głębokości: Zbiczno – 41,6 m, Łąkorz – 30,9 m, Wielkie Partęczyny – 28,5 m, Bachotek – 24,3 m. Osią hydrograficzną Parku jest Skarlanka – jeden z bardziej atrakcyjnych szlaków kajakowych w województwie. Wody BPK należą do najczystszych w regionie

Rzeźbę terenu kształtują równolegle przebiegające głębokie rynny subglacjalne (do głębokości około 40 m), rozcinające powierzchnię sandru brodnickiego (rynny: Strugi Brodnickiej i Skarlanki). Występują również formy akumulacji glacjalnej: moreny czołowe (Wichulec, Zbiczno) oraz kemy i ozy (okolice Pokrzydowa). Obszar wysoczyzny morenowej i sandru, poza rynnami subglacjalnymi, urozmaicają różnej wielkości obniżenia wytopiskowe.

Najcenniejsze obszary BPK chroni 8 rezerwatów przyrody. Są to 3 rezerwaty leśne "Mieliwo", "Retno" i "Las Cielęta", 3 rezerwaty torfowiskowe "Stręszek", "Okonek" i "Żurawie Bagno", oraz 2 rezerwaty florystyczne "Wyspa na jeziorze Wielkie Partęczyny" i "Bachotek".

W granicach parku znajduje się również Bagienna Dolina Drwęcy zajmuje powierzchnię 3 366,06 ha. Obejmuje ona fragment doliny środkowej Drwęcy. Obszar ten jest ostoją ptasią o randze europejskiej, ważną dla migrujących ptaków wodnych i wodno-błotnych, jest również żerowiskiem ptaków drapieżnych gniazdujących w okolicznych lasach. Na terenie Bagiennej Doliny Drwęcy stwierdzono występowanie co najmniej 16 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG i 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi.

Podobne wpisy