Konkurs pokazów multimedialnych
Multimedia show competition
Konkurs organizowany jest przez Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach "Sztuka Natury" Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą Toruń 2024.
Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, współorganizatorów Festiwalu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Głównym tematem pokazów musi być przyroda.
Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 6 prezentacji. Pojedyncze prezentacje nie mogą trwać dłużej niż 8 minut.
Wymagania techniczne: prezentacja powinna być zapisana jako plik wideo (mp4 lub mov) sugerowany format 1920×1080 pikseli, prace o rozmiarze do 100 MB należy przesłać za pomocą formularza www, większe za pomocą wetransfer.com na adres kontakt@sztukanatury.eu. nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru pokazu, np. Jan Kowalski przysyła dwie prace zatytułowane: Kowalski_J_01, Kowalski_J_02. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu.
Prace konkursowe należy zgłaszać za pomocą formularza www do dnia 13 października 2024 r. do godziny 20.00.
Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą wykonane wbrew zasadom etycznym fotografii przyrodniczej.
Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się podczas "Sztuka Natury" Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą w Toruniu, 29 listopada 2024 r.
Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Dyrektora Festiwalu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
W celu promocji konkursu organizatorzy konkursu są upoważnieni do prezentacji nagrodzonych pokazów podczas innych imprez i do bezpłatnego wykorzystania jednego wybranego zdjęcia z każdego z nagrodzonych pokazów.

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Wydział sztuk Pięknych UMK w Toruniu, ul. Sienkiewicza 30/32 7, 87-100 Toruń. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.
Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail,
Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane: adres do korespondencji (wysyłki nagrody), prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), data urodzenia, nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).
Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty zakończenia konkursu.
Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania, oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. 
Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
Więcej informacji na stronach: www.sztukanatury.eu, a także pod adresem kontakt@sztukanatury.eu.
The Competition is organised by the Faculty of Fine Arts at Nicolaus Copernicus University as part of the International Festival of Visual Arts Inspired by Nature “The Art of Nature”, Toruń 2024.
The competition is open to adults.
Employees and representatives of the organisers of the Competition, the co-organisers of the Festival and other entities directly involved in the preparation and running of the Competition, as well as their family members, may not take part in the Competition. Participation in the Competition is free of charge. Wildlife must be the main theme of the presentations.
One person can submit a maximum of 6 presentations. Individual presentations must not last longer than 8 minutes. Technical requirements: the presentation should be saved as a video file (MP4 or MOV); suggested resolution 1920×1080 pixels; entries of up to 100 MB should be submitted via the webform, larger entries via wetransfer.com to kontakt@sztukanatury.eu; file name should consist of the surname and first letter of the first name of the entrant, and the subsequent photograph number, e.g. Jan Kowalski sends two entries entitled: Kowalski_J_01, Kowalski_J_02. the number must be consistent with that given in the application.
Entries must be submitted via the webform by 13 October 2024 by 8pm.
The organiser of the competition has the right to disallow entries that do not comply with the Rules that are not in line with the theme, technically flawed or taken in violation of the ethical principles of nature photography.
The announcement of the results of the competition and the presentation of prizes will take place during the International Festival of Visual Arts Inspired by Nature “The Art of Nature” on 29 November 2024.
The Jury of the competition is appointed by the Festival Director and its verdict is final and not subject to an appeal procedure.
For promotional purposes, the competition organisers are entitled to present the winning entries at other events and to use one selected photograph from each of the winning entries free of charge.

The administrator of the personal data collected from participants and the winner is the NCU Faculty of Fine Arts in Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32 7, 87-100 Toruń. The processing of personal data will be carried out in accordance with the principles provided for in Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
The personal data of participants and the winner will be processed for the organisation of the running of the Competition, for tax purposes (applicable to the winners) — provided there are tax obligations; and for marketing purposes.
The submission of personal data is voluntary but necessary for participation in the Competition.
Entrants who provide personal data have the right of access to their personal data and, subject to the law, the right to: rectification of data, deletion of data, restriction of data processing, data portability, objection, withdrawal of consent at any time.
The organiser will collect the following data from participants: name and surname, e-mail address,
The organiser will also collect the following data from the winner: address for correspondence (sending the prize), appropriate tax identifier (NIP or PESEL), date of birth, name and address of the relevant tax office, bank account number (to transfer the monetary prize).
The entrants have the right to lodge a complaint with the Inspector General for the Protection of Personal Data.
The entrant authorises the use of their first name and surname for the purpose of publicising (including in the media) the results of the competition.
The organiser declares that entrants’ data will not be processed in an automated manner and will not be subject to profiling.
The data of the entrants will not be made available to external parties, except as may otherwise be provided, by provisions of law.
The data of the participants in the Competition will be retained for the period necessary to fulfil the above-mentioned purposes, but no longer than for a period of 3 years from the date of completion of the Competition.
The organiser takes appropriate technical and organisational measures, appropriate to the risks and the categories of data protected, to ensure that the personal data held is properly secured. The organiser has implemented appropriate measures to ensure a degree of security appropriate to the risk, taking into account the state of the art, the cost of implementation and the nature, context, scope and purposes of the processing and the risk to the rights and freedoms of natural persons, of varying likelihood and severity. The organiser shall take particular account of the risks involved in the processing of data arising from: accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of data, unauthorized access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed.  The basis for the processing of personal data is consent to the processing of personal data; For more information visit: www.sztukanatury.eu, or contact: kontakt@sztukanatury.eu.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 4 files.